Vážení kolegové,

přinášíme vám pravidelný přehled zajímavých článků z oblasti akutní kardiologie.

Za výbor České asociace akutní kardiologie ČKS,
doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D., předseda

 
 

 

 
 

Balancované krystaloidy jsou u kriticky nemocných lepší než fyziologický roztok

U kriticky nemocných pacientů jsou používány jak balancované krystaloidy, tak fyziologický roztok. Není však zcela jasné, která z těchto strategií tekutinové terapie přináší nemocným větší prospěch. Na tuto otázku se zaměřila pragmatická randomizovaná multicentrická studie, která porovnávala fyziologický roztok a balancované krystaloidy (Ringer-laktát, nebo Plasmalyte) u téměř 16 000 nemocných hospitalizovaných na JIP. Celková třicetidenní nemocniční mortalita byla 10,3 % u nemocných léčených balancovanými krystaloidy oproti 11,1 % při podávání fyziologického roztoku (P = 0,06). Terapie balancovanými krystaloidy ve srovnání s fyziologickým roztokem vedla nejen k nižší celkové mortalitě, ale i k nižší nutnosti náhrady funkce ledvin a nižšímu výskytu perzistujícího renálního poškození.


Semler MW, Self WH, Wanderer JP, Ehrenfeld JM, Wang L, Byrne DW, et al; SMART Investigators and the Pragmatic Critical Care Research Group. Balanced Crystalloids versus Saline in Critically Ill Adults. N Engl J Med. 2018 Mar 1;378(9):829-839.

 
 

 

 
 

Prodlení u STEMI nejvíce poškozuje nemocné s kardiogenním šokem bez zástavy

Studie FITT-STEMI (Feedback Intervention and Treatment Times in ST-Elevation Myocardial Infarction) hodnotila vliv času mezi prvním kontaktem se zdravotníkem a perfuzí koronární tepny (contact-to-balloon time) na mortalitu u nemocných se STEMI, a to v závislosti na přítomnosti hemodynamické nestability. Pracovala s daty od 12 675 pacientů, kteří byli transportováni zdravotnickou službou a podstoupili PCI. U nemocných, u nichž reperfuze proběhla v rozmezí od 60 do 180 minut, investigátoři potvrdili téměř lineární závislost mezi mortalitou a rychlostí léčby. Stratifikace proběhla podle přítomnosti kardiogenního šoku a srdeční zástavy mimo nemocnici. Tím byl soubor rozdělen na čtyři skupiny. Nejvíce se zdržení podepsalo na dalším osudu pacientů s kardiogenním šokem bez srdeční zástavy – u nich každých deset minut prodlení vedlo k 3,31 dalších úmrtí na 100 PCI. U skupiny nemocných s kardiogenním šokem a zástavou si desetiminutové zdržení vyžádalo 2,09 dalších úmrtí/100 PCI. Ve skupině se zástavou bez šoku byla tato hodnota 1,34 a nejméně byla závislost mezi časem a mortalitou vyjádřena u hemodynamicky stabilních nemocných s 0,34 dodatečnými úmrtími na 100 PCI.


Scholz KH, Maier SKG, Maier LS, Lengenfelder B, Jacobshagen C, Jung J, et al. Impact of treatment delay on mortality in ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) patients presenting with and without haemodynamic instability: results from the German prospective, multicentre FITT-STEMI trial. Eur Heart J. 2018 Apr 1;39(13):1065-1074.

 
 

 

 
 

Efekt víkendu u AKS stále přetrvává

Navzdory všem pokrokům v léčbě i organizaci péče stále může záležet na tom, který den v týdnu pacienta postihne akutní koronární syndrom. Pokud k tomu dojde o víkendu, je pravděpodobnost, že během hospitalizace nemocný zemře, vyšší, než když do nemocnice dorazí ve všední den. Vyplývá to z meta-analýzy, do které bylo zařazeno 18 observačních studií s celkem 14 miliony pacientů. U nemocných přijatých v sobotu nebo v neděli byla třicetidenní mortalita 23,4 %, u pacientů, kteří se do nemocnice dostali v pracovní den, pak 19,2 %. Na výsledek přitom nemělo vliv, jestli se vycházelo jen ze studií provedených po roce 2005. Tento malý rozdíl byl přítomný, i pokud se nemocní rozdělili na ty se STEMI a s non-STEMI.


Kwok CS, Al-Dokheal M, Aldaham S, Rushton C, Butler R, Kinnaird T, et al. Weekend effect in acute coronary syndrome: A meta-analysis of observational studies. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2018 Mar 1:2048872618762634.

 
 

 

 
 

Křehkost a management pacientů s akutními kardiovaskulárními chorobami

Celková křehkost (frailty) je mezi nemocnými s akutním kardiovaskulárním onemocněním stále častější. Je to dáno celou řadou důvodů, především pak stárnutím populace a delším přežíváním s chronickými chorobami. Křehkost je definována jako syndrom charakteristický významnou redukcí biologických rezerv. U kardiovaskulárních chorob přetrvává absence doporučení, jak se o tuto populaci se specifickými potřebami starat. Recentní stanovisko (position paper) Asociace akutní kardiovaskulární péče ESC shrnuje poslední EBM poznatky o křehkosti u jednotlivých onemocnění (např. srdečního selhání, akutního koronárního syndromu či fibrilace síní) a navrhuje, kam by se měl ubírat další výzkum.


Walker DM, Gale CP, Lip G, Martin-Sanchez FJ, McIntyre HF, Mueller C, et al. Editor's Choice - Frailty and the management of patients with acute cardiovascular disease: A position paper from the Acute Cardiovascular Care Association. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2018 Mar;7(2):176-193.

 
 

 

 
 

Závažnost pacientů na evropských JIP stoupá, mortalita klesá

Charakteristiky pacientů hospitalizovaných na pracovištích intenzivní péče se v čase mění. Vyplývá to z práce mezinárodního týmu pod vedením prof. Jean-Louis Vincenta. Jde o porovnání dvou relativně srovnatelných souborů dat, které dělí deset let. Prvním z nich je observační studie SOAP (Sepsis Occurrence in Acutely ill Patients) provedená na evropských JIP v roce 2002, druhým zdrojem informací je výzkumné šetření ICON (Intensive Care Over Nations) – audit, který popisoval populaci nemocných na JIP v roce 2012. Pacienti z ICON byli starší (62,5 versus 60,6 let) a vykazovali vyšší skóre závažnosti stavu. Rovněž podíl pacientů se sepsí se mezi lety 2002 a 2012 zvýšil, i když ne výrazně (31,9 % versus 29,6 %). Během dekády se snížil počet ventilovaných nemocných a pacientů léčených některou z metod náhrady funkce ledvin. Mortalita byla nižší mezi pacienty hodnocenými v roce 2012, zvláště pak pokud šlo o nemocné se sepsí.


Vincent JL, Lefrant JY, Kotfis K, Nanchal R, Martin-Loeches I, Wittebole X, et al; ICON and SOAP investigators. Comparison of European ICU patients in 2012 (ICON) versus 2002 (SOAP). Intensive Care Med. 2018 Mar;44(3):337-344.

 
 

 

Partnerem projektu je Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.